Oferta

Wykonywanie profesjonalnych wycen zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny uchwalonymi przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych a także zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej w oparciu o fachową wiedzę i długoletnie doświadczenie zawodowe.

Przedmiot wyceny:

wycena nieruchomości niezabudowanych,

wycena budynków mieszkalnych i gospodarczych,

wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,

wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),

wycena nieruchomości rolnych i leśnych,

wycena ograniczonych praw rzeczowych jak: użytkowanie, służebność, służebność przesyłu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,

inne.

Cel wyceny:

sprzedaż lub zakup nieruchomości,

zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy dla potrzeb banków,

ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi,

sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd,

aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub z tytułu trwałego zarządu,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,

wywłaszczenie nieruchomości,

zwrot wywłaszczonej nieruchomości,

ubezpieczenie nieruchomości,

inne.

Pozostałe usługi:

opinie o wartości nieruchomości do zakupu lub sprzedaży,

określenie wartości służebności przesyłu,

określenie odszkodowania za bezumowne korzystanie,

projekty wyodrębnienia samodzielnych lokali z nieruchomości,

projekty budowlane budynków i budowli,

inwentaryzacje budynków i lokali,

nadzory budowlane .